Archive for the ‘สกรีนเสื้อ’ Category

ปัจจุบันธุรกิจสกรีนเสื้อขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงผู้ผลิตเสื้อยืดรายย่อย มีการแข่งขันกันสูง การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการผลิตในกระบวนการทางอุตสาหกรรม นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีระดับดิจิตอลในระบบเครื่องพิมพ์แนวราบ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจสิ่งพิมพ์กระดาษ หรือพิมพ์สกรีนรูปถ่ายต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภายในด้านการพิมพ์ เพื่อลดระยะเวลาในการผลิต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า และตอบสนองความพึงพอใจให้มีขึ้นกับลูกค้าได้มากที่สุด

การสกรีนเสื้อในประเทศไทยในอดีตยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายลงสู่ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม เพียงผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมเท่านั้นที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์สิ่งทอพานิชย์ เพื่อการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตรายย่อยเพียงนำเทคโนโลยีการสกรีนภาพลงเสื้อหรือสิ่งทอในแนวราบด้วยกรรมวิธีการถ่ายโอนสีหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ทรานเฟอร์ โดยเครื่องรีดร้อนอัดกระดาษเคมีที่มีการปริ๊นภาพไว้แล้วเพื่อถ่ายโอนสีลงเสื้อหรือวัสดุที่ต้องการ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป เครื่องรีดทับด้วยความร้อนเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งในกระบวนการผลิตเสื้อและสิ่งพิมพ์สิ่งทอ การพิมพ์ลงโดยตรงหรือที่เรียกว่า DTG (Direct to Garment) เครื่องปริ๊นสกรีนเสื้อโดยตรงเป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศตะวันตก เพราะง่ายต่อการผลิตเพียงมีคอมพิวเตอร์ เครื่องรีดอัดความร้อน และเครื่องปริ๊นสกรีนเสื้อ หรือเครื่องพิมพ์เสื้อแนวราบ เท่านั้น ก็สามารถผลิตงานออกสู่ตลาดได้ โดยไม่ต้องสั่งเครื่องจักรการผลิตมูลค่ามหาศาล ทั้งยังใช้พื้นที่ในกระบวนการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในสมัยก่อนที่ผ่านมาการสั่งสกรีนเสื้อถือเป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยาก เพราะส่วนมากจะมีแต่งานแบบบล็อคสกรีน การที่เราจะสั่งสกรีนเสื้อยืดในแต่ละครั้งนั้น ต้องรวบรวมจำนวนในการสั่งให้ได้ในปริมาณมากๆ ต้องมีแท่นบล็อคที่ใช้ในการผลิตจำนวนหลายแท่น ไม่สามารถเล่นแสง สี และเงาในการพิมพ์ได้ รวมถึงต้องใช้เวลาในการพิมพ์เสื้อค่อนข้างนาน และใช้แรงงานเยอะ ดังนั้นร้านที่รับสกรีนเสื้อโดยทั่วไป จึงมักจะเผื่อเวลาในการส่งงานประมาณ 1-2 สัปดาห์

ด้วยเหตุนี้เองเทคโนโลยีการสกรีนเสื้อแบบดิจิตอล (DTG :: Direct to Garment) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยให้การผลิตเสื้อสามารถทำได้ในปริมาณที่มากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดเวลาในการผลิต เนื่องจากใช้เวลาไม่นาน รวมถึงสามารถรับสกรีนเสื้อในปริมาณ 1 ตัวได้อีกด้วย นั่นคือไม่มีขั้นต่ำในการสั่งพิมพ์เสื้อนั่นเอง ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าไปได้กว้างขึ้น